top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel

diëtist te voeren.

b. Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering

de diëtist consulteert.

d. Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.

 

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

 

3. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar.

In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.

 

4. Vergoeding

Mind Body Diëtist heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeringen. Dit betekent dat de cliënt zijn/haar factuur zelf indient bij de zorgverzekeraar, nadat deze betaald is aan Mind Body Diëtist. Vanuit de zorgverzekering wordt in de basisverzekering 3 uur vergoed (dit gaat wel van het eigen risico af). Informeer bij uw eigen zorgverzekering wat u vergoed krijgt. Dit hangt namelijk af van welke zorgverzekering je hebt, het eigen risico en aanvullende verzekering. Consulten worden meestal 70% tot 100% vergoed.

 

5. Beëindigen behandeling

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voor- ziet.

 

6. Afwezigheid cliënt

Gemaakte afspraken voor consulten kunnen tot 24 uur voor de start van het geplande consult geannuleerd worden. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist minder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen.

 

7. Wijzigingen

Mind Body Diëtist kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden praktijkplek, programma’s, kosten en openingstijden. Mind Body Diëtist zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

9. Klachten

Mind Body Diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl

 

10. Copyright

Informatie, tools, boekjes en behandelplannen mogen niet doorgespeeld worden naar derden. Daarnaast mogen teksten en foto’s niet overgenomen worden voor eigen gebruik.

 

Betalingsvoorwaarden:

1. De door Mind Body Diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen direct na het consult te worden betaald door middel van een betaalverzoek, overboeking of een contante betaling. Indien de cliënt het bedrag niet gelijk kan overmaken moet het betaalverzoek of de factuur binnen 7 dagen betaald zijn. 

2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal Mind Body Diëtist de cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is cliënt in verzuim.

3. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/ zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zo lang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen.

4. Mind Body Diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan.

5. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van Mind Body Diëtist bindend.

8. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar.

bottom of page